سریال شب به شب               سریال رویا با بازی کیم بوم
    تعداد دی وی دی:5                      تعداد دی وی دی:5             
     قیمت:3000 تومان                     قیمت:3000 تومان
                        
http://www.imagechicken.com/uploads/1271539968017706700.jpg            
          سریال چونو                             سریال روح
         تعداد دی وی دی:  2             تعداد دی وی دی:2
        قیمت:1200 تومان                  قیمت:1200 تومان
                        
            
      سریال عشق مقدس                    سریال ملکه بازی                  
      تعداد دی وی دی:3                       تعداد دی وی دی:5
      قیمت:1800 تومان                       قیمت:3000 تومان
                           
 http://www.imagechicken.com/uploads/1271539688020756400.jpg       
                  سریال مبارزه            سریال در جستجوی دوروتی
               تعداد دی وی دی:2            تعداد دی وی دی:1
                  قیمت:1200 تومان            قیمت:1000 تومان                         
                        
  http://www.imagechicken.com/uploads/1271541402036074800.jpg      
           سریال هتلدار                         سریال joey
           تعداد دی وی دی:2              تعداد دی وی دی:7
           قیمت:1200 تومان                قیمت:4200 تومان
                      
         
            سیال سلام بانو                   سریال اولین عشق یک پرنس        
         تعداد دی وی دی:4                       تعداد دی وی دی:3
        قیمت:2400 تومان                         قیمت:1800 تومان
                             
            
     سریال مرد تاکستان                         سریال داستان یک مرد
        تعداد دی وی دی:4                         تعداد دی وی دی:4       
         قیمت:2400 تومان                             قیمت:2400 تومان
                                                     
        سریال پرنس لولو                        سریال شاید عشق        
      تعداد دی وی دی:5                          تعداد دی وی دی:1
        قیمت:3000 تومان                        قیمت:1000 تومان
                             
              
   سریال چلچله خورشید                                       
    تعداد دی وی دی:8                                     
    قیمت:4800 تومان