سریال The Wire
(سیم)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 

 
سریال Unit
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
فصل دوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 
سریال Terminator
(نابودگر)
فصل اول 2 دی وی دی
1200 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Super natural
(ماورالطبیعه)
فصل اول 8 دی وی دی
4800 تومان
تا 3 فصل موجود است
جمعا 19 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Prison break
(فرار از زندان)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا فصل آخر موجود است
جمعا 27 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال point
4 دی وی دی
.
.
.
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Over there
(درست آنجاست)
.
.
.
4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال My name is Earl
(اسم من ارله)
.
.
.
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg

 
سریال Friends
(دوستان)
فصل اول 6 دی وی دی
2400 تومان
تا 4 فصل موجود است
هر فصل 6 دی وی دی
جمعا 24 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lost room
(اتاق گمشده)
.
.
.
3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lost
(گمشدگان)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا 5 فصل موجود است
جمعا 26 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Lasvegas
(لاس وگاس)
فصل اول 12 دی وی دی
7200 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال kylxy
(کایل ایکس وای)
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
تا 3 فصل موجود است
جمعا 14 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Jericho
(روستای جریکو)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل دوم 3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال House M.D
(خانه ام دی)
5 دی وی دی
3000 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Heroes
(قهرمانان)
در 3 فصل
جمعا 19 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال harpers island
(جزیره هارپر)
6 دی وی دی
3600 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Doll House
(خانه عروسک)
4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Dexter
(دکستر)
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل دوم 6 دی وی دی
3600 تومان
فصل سوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg


 

 
سریال decalogue
(ده فرمان حضرت موسی)
.
.
.
.
3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Blade
(تیغ)
.
.
.
.
فصل اول 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال Alias
(آلیاس)
.
.
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
تا 5 فصل جمعا 29 تا
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال 4400
فصل اول 2 دی وی دی
1200 تومان
فصل دوم 4 دی وی دی
2400 تومان
فصل سوم 4 دی وی دی
2400 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال 24
فصل اول 6 دی وی دی
3600 تومان
.
.
تا 7 فصل هر فصل 6 تا
جمعا 42 دی وی دی
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg
 
سریال The It Crowd
(شلوغی)
.
فصل اول 3 دی وی دی
1800 تومان
فصل دوم در 3 دی وی دی
1800 تومان
http://pic80.picturetrail.com/VOL2071/12713548/22615303/375979515.jpg